INFORME DE TRANSPARÈNCIA 2012

Introducció

La Societat d’Auditoria FACSS Auditors, SLP va néixer de la fusió entre les firmes “BUXERES, CLAVERA I SOLER, S.C.P.”, constituïda l’any 1982, i “AZORI, FALCÓ I SANTAFÉ, S.R.C.”, constituïda l’any 1984, ambdues inscrites a l’”Insituto de Censores Jurados de Cuentas de España” i formades per professionals reconeguts i amb àmplia experiencia.

La fusió va tenir lloc l’any 1988, creant una Societat d’Auditoria que ha anat creixent i esctructurant-se, millorant els procediments i adaptant-se als constants canvis legislatius.

Forma jurídica i òrgans de govern

En l’actualitat, la firma actúa sota la forma de Societat Limitada Professional, adaptada a la Llei 2/2007 de 15 de març, de Societats Professionals.

L’òrgan sobirà de la Societat és la Junta de Socis, composada, a 31 de desembre de 2012, per 5 socis Auditors, tots ells inscrits al ROAC:

– Josep Clavera Bachero (exercent)
– Elisenda Clavera Gispert (exercent)
– Bruno Macià Sciarrino (exercent)
– Jordi Falcó i Porta (no exercent)
– Roque Santafé Bramona (no exercent)

La firma està regida, des del 27 de maig de 2012, per una administradora única, Elisenda Clavera Gispert, nomenada per període indefinit.

FACSS Auditors, SLP està vinculada per la sòcia comú, Elisenda Clavera Gispert, amb la firma d’auditoria Wind-Audit, SLP, inscrita al ROAC amb el número S0571, dedicada a la prestació de serveis d’auditoria.

També té vinculació per tenir socis comuns amb les Societats “Centre Català d’Assessorament, SA” i “RS Asesores, SL”, societats que desenvolupen activitats d’assessorament, diferents a la prestació de serveis d’auditoria.

Control de Qualitat Intern

El propòsit de la realització d’un seguiment del compliment de les polítiques i dels procediments de control de qualitat consisteix a proporcionar una avaluació:

– Del compliment de les normes professionals i dels requeriments normatius aplicables,
– Que el sistema de control de qualitat ha estat adequadament dissenyat i implementat eficaçment, i
– Que s’han aplicat i documentat adequadament les polítiques i els procediments de la firma d’auditoria, de manera que els informes emesos per la firma d’auditoria o pels socis dels encàrrecs siguin adequats a les circumstàncies.

La responsabilitat final del procés de seguiment del control de qualitat recau sobre l’òrgan d’administració de la firma. La responsabilitat d’inspeccionar el sistema de control de qualitat, en relació i al fil d’un encàrrec, és de la persona que l’òrgan d’administració hagi designat.

El sistema de control de qualitat es considerarà i avaluarà de forma contínua, el que implica que s’haurà de dur a terme anualment un seguiment del mateix i l’òrgan de administració, almenys anualment, deixarà constància escrita de les següents decisions:
– Establir els encàrrecs que seran revisats sobre els informes emesos durant el període anterior a la seva decisió. Seran seleccionats per defecte aquells encàrrecs relatius a entitats emissores de valors admesos a negociació en mercats secundaris oficials de valors sotmeses al règim de control i supervisió atribuït a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, les entitats de crèdit sotmeses al règim de supervisió i control atribuït al Banc d’Espanya, les entitats asseguradores sotmeses al règim de supervisió i control atribuït a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions o als organismes autonòmics amb competències d’ordenació i supervisió de les entitats asseguradores, les institucions d’inversió col·lectiva que, durant dos exercicis consecutius, a la data de tancament de cada un, tinguin com a mínim 150 partícips o accionistes, les societats gestores que administrin les esmentades institucions, així com les empreses de serveis d’inversió, les societats de garantia recíproca, les entitats de pagament i les entitats de diner Electrònic, els fons de pensions que, durant dos exercicis consecutius, a la data de tancament de cada un, tinguin com a mínim 500 partícips i les societats gestores que administrin els fons, aquelles entitats diferents de les esmentades en els paràgrafs anteriors amb un import net de la xifra de negocis de les quals o la plantilla mitjana durant dos exercicis consecutius, a la data de tancament de cada un d’aquests, sigui superior a 200.000.000 d’euros o a 1.000 empleats, respectivament, els grups de societats en els quals s’integren les entitats contemplades en els paràgrafs anteriors. A més dels encàrrecs esmentats anteriorment es seleccionaren un número d’encàrrecs que representin un 5% sobre el total dels encàrrecs del any i seran escollits tenint el compte els següents criteris: encàrrecs de clients nous, clients amb risc elevat d’auditoria, clients amb honoraris d’auditoria més significatius i clients amb xifra de negocis més gran. En el període de 3 anys s’haurà d’haver fet l’examen i avaluació d’ almenys un encàrrec per cada soci
– Assignarà la responsabilitat del procés de seguiment a un o diversos socis, si s’escau, o altres persones amb experiència i autoritat, en la firma, que siguin suficients i adequades per assumir aquesta responsabilitat, persones que no hauran pogut participar en el disseny del sistema de control de qualitat de la firma, i
– Assignarà la responsabilitat de la inspecció dels encàrrecs a un soci exercent o no exercent de la firma que no hagi participat en la realització del encàrrec seleccionat en els últims 3 anys o de la revisió de control de qualitat dels mateix i que sigui independent o no tingui amenaces a la independència respecte del client de l’encàrrec. Quan el responsable del procés de seguiment sigui un soci no exercent haurà d’acreditar les hores mínimes de formació professional requerides en el reglament d’auditoria.
– Excepcionalment, en cas que la firma no tingui en el moment de la decisió la suficient dimensió, es podrà recórrer a una persona externa degudament qualificada, o a una altra firma d’auditoria, per dur a terme les inspeccions dels encàrrecs i altres procediments de seguiment.

L’avaluació del sistema de control de qualitat inclourà, com a mínim, aquestes tasques:

– Realitzar un anàlisi de:

  1. Els desenvolupaments de les normes professionals i dels requeriments normatius aplicables, així com, si és el cas, de la manera en què es reflecteixen en les polítiques i els procediments de la firma,
  2. La confirmació escrita del compliment de les polítiques i dels procediments sobre la independència,
  3. La formació professional contínua, inclosa la formació pràctica, i
  4. Les decisions relacionades amb l’acceptació i continuïtat de relacions amb clients i d’encàrrecs específics.

– Determinació de les mesures correctores que s’han de prendre i de millores al sistema que s’han de realitzar, inclosa la retroalimentació de les polítiques i dels procediments de la firma d’auditoria en relació amb la formació teòrica i pràctica,

– Comunicació, el personal de la firma, de les debilitats identificades en el sistema, en el grau de coneixement del sistema o en el compliment d’aquest, i
– Seguiment per part del personal de la firma, amb la finalitat que es realitzin amb promptitud les modificacions necessàries de les polítiques i dels procediments de control de qualitat

La firma disposa d’un Manual de Procediments, en constant revisió i actualització, adaptat a la Norma Tècnica d’Auditoria sobre Control de Qualitat Intern basada en la Norma Internacional de Control de Qualitat emesa per l’IFAC. El Manual de Procediments va ser sotmès a revisió de Control de Qualitat al que es refereix l’article 28.1 de la Llei d’Auditoria el 2 de novembre de 2010 i les recomanacions que se’n van derivar estan totalment implantades, l’últim informe de revisió del Sistema de Control de Qualitat Intern de la firma FACSS Auditors, SLP emès per l’ICAC té data 11 de setembre de 2011.

Tots els empleats i socis de FACSS Auditors, SLP són responsables, en diferents graus, del compliment del que es disposa en el Manual de Procediments, que recull les normes d’actuació de la firma.

El Sistema de Control de Qualitat  inclou polítiques i procediments en els següents aspectes, els quals s’expliquen en el nostre Manual de Procediments:

– Organització de la Societat: Organigrama, procés de selecció i promoció del personal, formació i avaluació del personal, procediments de relació amb altres auditors, procés d’acceptació de clients, formes i estil de la societat.

– Procediments generals de funcionament de la firma: imatge corporativa, comunicacions, relacions amb els clients, expedients i papers de treball, control econòmic.

– Procediments específics d’auditoria: Codi d’ètica, Independència, procediments tècnics d’auditoria, codificació de papers de treball, control, programes de treball, càlcul de la materialitat, consultes, revisió del control de qualitat dels encàrrecs, diferències d’opinió, Informe, seguiment del Control de Qualitat, documentació.

L’informe intern d’avaluació de la revisió anual del sistema de control de qualitat intern transmès al Òrgan d’Administració ha arribat a la conclusió de que aquest sistema ha operat de forma eficaç durant l’exercici 2012.

Professionalitat.

FACSS Auditors, S.L.P.”, en el desenvolupament dels seus serveis es basa escrupolosament en les normes legals, a les emeses per l’”Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)” i l’”Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)”, així com les generalment acceptades pels organismes internacionals AECA, IASC, IFAC.

Formació continuada.

Tot el personal està en formació permanent a fi de conèixer i aplicar la constant variació de la normativa aplicable i les més modernes tècniques per millorar la fiabilitat i qualitat del nostre servei.

Personal auxiliar i administratiu de la firma realitza, almenys, els cursos bàsics d’auditoria impartits pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

El personal auditor participa en jornades, conferències, seminaris i taules rodones organitzats pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, així com en d’altres organitzats per institucions relacionades (AEDAF, ICOTME,…). El Comitè de Qualitat ha revisat que els auditors de la firma han complert amb les hores de formació mínimes requerides per el reglament d’audioria i que s’ha realitzat en temps i forma correcta la declaració d’hores realitzades de formació professional continuada. El Comitè de Qualitat ha planificat el pla formatiu de la totalitat dels treballadors de la societat per el exercici següent.

Tota la documentació relativa a la formació continuada es distribueix entre tot el personal de la firma (auxiliars i administratius inclosos) per tal de tenir el màxim de preparació possible davant dels canvis normatius actuals.

Independència.

FACSS Auditors, S.L.P.” no té cap altra finalitat, ni pretén mai, oferir altres serveis que els propis d’auditoria. Cada un dels professionals que es destinen a cada actuació són acuradament seleccionats per garantir la independència.

Els sistemes que garanteixen la independència de la firma inclouen els criteris d’acceptació i continuïtat dels encàrrecs, que valoren aspectes significatius de la organització del client, tècnics i legals, a fi de determinar la nostra capacitat d’acceptar els encàrrecs, una declaració anual de independència per part dels socis i de la plantilla professional, els responsables dels treballs d’auditoria es rotaran com a mínim cada 3 anys així com el soci signant.

Anualment, a la reunió de  planificació global, el Comitè de Qualitat aixecarà acta de les conclusions, amenaces i salvaguardes en relació als treballs d’auditoria, assignarà responsables i equips de treball, amb la finalitat de assegurar el compliment de la norma. En data 5 d’octubre de 2012 el Comitè de Qualitat va revisar les possibles amenaces i salvaguardes a la independència de la totalitat dels encàrrecs rebuts entre el 1 de setembre de 2011 i el 1 de setembre del 2012 i va arribar a la conclusió de que no existien amenaces en relació als esmentats treballs d’auditoria.

Encàrrecs d’entitats d’interès públic.

FACSS Auditors, SLP audita els Comptes Anuals individuals de la Societat “PREVISORA ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES Y SEGUROS, SA”, d’interès públic segons estableix l’article 15 del Reglament d’Auditoria, des de l’exercici 2010.

Informació financera.

La xifra de negocis de l’exercici de la firma va ser de 401.148,40€, sense que en cap cas provinguessin de serveis prestats diferents als d’auditoria.

Els socis perceben una remuneració en funció de les hores dedicades a la firma, ja sigui en treballs d’auditoria o en la seva participació en els comitès de Qualitat i Planificació.

Barcelona, 10 de gener de 2013 i revisat i modificat a Barcelona, 21 de gener de 2014

FACSS Auditors, SLP
Elisenda Clavera Gispert
Administradora